Tanie Noclegi Po Drodze Poznań - Luboń

Regulamin

REGULAMIN §1 PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Obiektu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Obiekcie. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu. 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Obiektu „Noclegi Po Drodze”. 3. Regulamin jest dostępny do wglądu u właścicieli Obiektu, na ścianie przy wejściu do Obiektu, a także na stronie www.noclegipodrodze.pl §2 DOBA HOTELOWA 1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe. 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00 dnia następnego. 3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej. Obiekt może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu. 4. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Obiekcie w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt. §3 REZERWACJA I MELDUNEK 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej. 2. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt. 3. Osoby niezameldowane w Obiekcie mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 22:00. 4. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu hotelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Hotelu lub innych osobach przebywających w Obiektu. 5. Hotel zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt. 6. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w wysokości 20% wartości w terminie 7 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak zaliczki może skutkować anulowaniem rezerwacji. 7. W przypadku nieodwołania rezerwacji pokoju do godziny 18:00 w dniu przyjazdu lub w przypadku niedotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do Obiektu, zaliczka nie zostaje zwrócona. 8. Jeżeli pobyt Gościa w Obiektu miał mieć miejsce w terminach targowych, Obiekt będzie miał prawo obciążyć Gościa za całość zaplanowanego pobytu. 9. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Obiekt nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową. §4 USŁUGI 1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług. 2. Obiekt ma obowiązek zapewnić Gościom: - warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku, - bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu, - profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Obiektu, - sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie. 4. Dodatkowo na życzenie Gościa, Obiekt świadczy nieodpłatnie następujące usługi: - udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą, - budzenie o wyznaczonej godzinie, - przechowanie bagażu Gościa, - zamawianie taksówki. §5 ODZPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI 1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci. 2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe. 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Obiekt może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Obiektu. 4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz. 5. Obiektowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Obiektu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi. §6 ODZPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTU 1. Obiekt ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego. 2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. 3. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną pozostawionych w Obiekcie 4. Obiekt nie prowadzi depozytu. 5. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym czy poza terenem Obiektu. 6. Obiekt posiada ubezpieczenie OC na terenie parkingu, dla pojazdów z niego korzystających. Należy podczas zameldowania się w Obiektu podać numer rejestracyjny pojazdu, aby skorzystać z tego ubezpieczenia. §7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt. 2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Obiekt przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Hotelu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny. §8 CISZA NOCNA W Obiekcie obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 6:00 rano. §9 REKLAMACJE 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja. 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług. §10 POSTANOWIENIA DODATKOWE 1. Obiekt akceptuje obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie Obiektu za dodatkową opłatą. Jednakże właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Obiektu. 2. W Obiekcie i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu pozna wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu. 3. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych. 4. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez EVAR Ewa Ruszkowska-Nowak z siedzibą w Luboniu przy ul. 11 Listopada 88 dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Hotelu, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Obiekt. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania. 5. Zakazuje się prowadzenia na terenie Obiektu akwizycji i sprzedaży obnośnej. 6. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Obiektu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Obiektu. 7. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania. WŁAŚCICIEL NOCLEGÓW PO DRODZE
A A A